Eläinavusteisuudesta

Terapiakoira-Akatemia kouluttaa koira-avusteiseen työskentelyyn sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia sekä valmentajia.

Katso alkavat koulutukset: Terapiakoira-Akatemia

"Terapiakoira-termi sekoitetaan usein terapia-sanan takia koira-avusteiseen terapiaan, mutta terapiakoiralla tarkoitetaan mihin tahansa koira-avusteisen työskentelyn muotoon koulutettua koiraa. Terapia-sana viittaa koiran terapeuttisiin vaikutuksiin ihmisissä."
Eduskunnan eläinavusteinen työryhmä
Eduskunnan eläinavusteinen työryhmä
Eläinavusteinen työ ry
Eläinavusteinen työ ry
Haluan alla olevien määritysten ja tietojen kanssa auttaa selkiyttämään eläinavusteisen työskentelyn (Animal-Assisted Interventions) sanastoa ja terminologiaa. Olen koonnut olennaisia käsitteitä ja pyrin kuvaamaan niitä myös käytännön esimerkein.

Noudattamalla yhtenäistä linjaa alan terminologiassa ja termien merkityksissä, edistämme eläinavusteisen työskentelyn tunnettavuutta ja ymmärrettävyyttä. 


Kuva: Lipponen, Raukola-Lindblom, Ikäheimo, Mattila-Rautiainen, Vainio & Paasonen 2023


Eläinavusteinen ammatillinen työ tarkoittaa eläinavusteista työskentelyä ja tämä käsite sisältää eläinavusteisen sosiaali- ja terveysalan työn, eläinavusteisen kasvatuksen ja opetuksen, eläinavusteisen hyvinvoinnin edistämisen, sekä eläinavusteisen vapaaehtois- ja virkistystoiminnan.

Eläinavusteinen ammatillinen työ ei sisällä opas-, avustaja-, tuki- tai kuulokoirien toimintaa, eikä autismikoirien, psyykkisen tuen koirien tai virkakoirien työtä.

Mitä on eläinavusteisuus ja eläinavusteinen työskentely?

"Eläinavusteisuus on tavoitteellinen ja suunniteltu interventio, jossa eläin tarkoituksenmukaisesti sisällytetään tai osallistetaan terveydenhuollon, kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaalihuollon palveluihin, tavoitteena saada aikaan terapeuttisia vaikutuksia ihmisissä.(Fine, A. (2015) Handbook on Animal-Assisted Therapy: Foundations and Guidelines for Animal-Assisted Interventions)

HAI eli Human-Animal Interactions tarkoittaa ihmisten ja eläinten välistä vuorovaikutusta.

Ammatillinen eläinavusteinen työ
  • Eläinavusteinen sosiaali- ja terveysalan työ: kuntoutus ja terapia, muut sosiaali- ja terveysalan palvelut
  • Eläinavusteinen kasvatus ja opetus: kasvatus, opetus ja opiskeluhuolto
  • Eläinavusteinen hyvinvoinnin edistäminen: valmennus, ohjaus ja hyvinvointipalvelut
  • Eläinavusteinen vapaaehtois- ja virkistystoiminta:kaverieläintoiminta ja eläinvierailut

Terapiakoira  ja terapiakoiranohjaaja

Terapiakoira on eri ihmisten kanssa työskentelyyn koulutettu koira. Terapiakoira työskentelee ohjaajansa/omistajansa työparina ja työskentelyä tehdään ohjaajan valitseman kohderyhmän kanssa. Koirasta, joka toimii esimerkiksi omistajansa apuna, ei käytetä termiä terapiakoira vaan ne ovat esimerkiksi avustajakoiria, opaskoiria, tukikoiria, autismikoiria, psyykkisen tuen koiria ym.

Terapiakoirilla ei ole laissa määritettyä oikeutta kulkea esimerkiksi kauppoihin omistajansa kanssa, kuten avustaja- ja opaskoirilla on. On kuitenkin mahdollista sopia erikseen esimerkiksi ruokakaupan kanssa, että terapiakoiralle on sallittua tulla ammattilaisen työparina sinne ja koira toimii silloin tukena esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden tai arjen asioiden hoitamisen kanssa.

Koulutetun terapiakoiran soveltuvuus työskentelyyn on arvioitu kouluttavan tahon toimesta. Koiran tarvitsee olla iältään tarpeeksi kypsä, vähintään 1 vuoden ikäinen ennen soveltuvuusarviointiin osallistumista. Koira-avusteisen työn ohjaaja  on perehtynyt työskentelyyn koiran kanssa ja tuntee oman alansa työskentelymuodon ominaisuudet ja erityispiirteet. Kun kouluttautuu koira-avusteiseen työskentelyyn niin koirakosta voidaan käyttää nimitystä terapiakoira-ohjaaja -tiimi. Nimitys kuvastaa hyvin ihmisen ja koiran yhteistyötä.


Terapiakoirakoulutukseen hakeutuvan koirakon soveltuvuusarviointi tehdään halutun tulevan kohderyhmän mukaisesti. Arviointi on hyvä tehdä aikuis-kohderyhmän kanssa, sekä vielä lisäosio lasten kanssa jos koirakko haluaa työskennellä alle 13-vuotiaiden lasten parissa. 

Terapiakoira voi työskennellä missä tahansa eläinavusteisuuden muodossa: toiminnassa, terapiassa, opetuksessa, tai valmennuksessa (esim. vertaistukiryhmät, hyvinvointivalmentajat ym.)

Terapiakoira-termi sekoitetaan usein terapia-sanan takia koira-avusteiseen terapiaan (CAT), mutta terapiakoiralla tarkoitetaan mihin tahansa koira-avusteisen työskentelyn muotoon koulutettua koiraa. Terapia-sana viittaa koiran terapeuttisiin vaikutuksiin ihmisissä..

Ihmiset luonnollisesti ajattelevat, että koiralla on jokin työtitteli, esimerkiksi koulukoira, lukukoira, kuntoutuskoira jne. Koira ei tietystikään itse tiedä mistä työskentelymuodosta on kyse, vaan koira työskentelee juurikin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa interventioon osallistujan/osallistujien kanssa ohjaajansa osallistamana. Sama koira voi työskennellä useammassa kuin yhdessä koira-avusteisuuden työn muodossa.

Terapiaeläin on termi, jota voidaan käyttää eläimestä, joka on soveltuva ja  koulutettu eläinavusteiseen työskentelyyn ohjaajansa työparina ihmisten kanssa.

Terapiakoira ei määritä työskentelyn muotoa, vaan koira-avusteista työskentelyä tekevän henkilön/ammattilaisen koulutus tai tutkinto sekä työskentelylle asetetut tavoitteet määrittävät muodon. Esimerkiksi luokanopettaja voi kouluttautua koira-avusteiseen opetukseen ja tarjota sitä työskentelymuotona kohderyhmänsä kanssa.

Selkeyttävänä esimerkkinä on omasta koira-avusteisesta työskentelystäni, kun tarjoan lapsiryhmälle koira-avusteista toimintaa agilityn muodossa. Kyse on koira-avusteisesta toiminnasta (CAA), koska minulla ei ole esim. liikunnanopettajan tai fysioterapeutin tutkintoa. Jos liikunnanopettaja järjestää kohderyhmälleen agilityharjoituksen, hän voisi toteuttaa sen joko koira-avusteisen opetuksen muodossa (asettaen yksilöllisiä, mitattavia, seurattavia ja dokumentoitavia kasvatuksellisia ja koulutuksellisia tavoitteita) tai koira-avusteisen toiminnan muodossa (asettamatta tarkempia osallistujakohtaisia tavoitteita, vaan yleisemmän tavoitteen muodossa kuten hyvän mielen, sosiaalisen kanssakäymisen lisäämisen, yhteistyötaitojen, liikunnan ilon ja virkistymisen muodossa).

Toinen esimerkki on jos tarjoan koirani kanssa lapsille lukuhetkiä, eli lapsi saisi tulla lukemaan koiralle haluamaansa kirjaa sovittuun tapaamiseen, niin kyse on koira-avusteisesta toiminnasta. Jos taas kasvatusalan ammattilainen tarjoaisi samaa, se voitaisiin määrittää koira-avusteisen opetuksen muodoksi (edellyttäen yksilöllisten tavoitteiden asettamisen, mittausten, seurannan ja dokumentoinnin).

Työskentelymuodoista

Koulutettu terapiakoira voi työskennellä missä tahansa työskentelymuodossa ja koiranohjaajan oma tutkinto/koulutus määrittää muodon.

Työmuotoon vaikuttaa myös tavoitteiden asettamisen tapa (yleinen vs. yksilöllinen/0sallistujakohtainen). Huomaa, että eri työskentelymuotoihin voidaan tarvita erilaisia taitoja koiralta, eli ohjaajan on varmistuttava siitä, että koiralla on tarvittava koulutus ja taidot järjestettävään interventioon ja siinä tehtäviin aktiviteetteihin, jotta koira voi suoriutua työstään helposti  ja positiivisella mielellä. Myös terapiakoiran ohjaajan tulee olla tarpeeksi kokenut ammatissaan, jotta koiran osallistaminen onnistuu turvallisesti ja eettisesti.

Muut terapiaeläimet

Terapiaeläiminä voi olla koirien lisäksi hevosia, kissoja, alpakoita ja muita domestikoituneita eläimiä. Muita kuin domestikoituneita eläimiä voidaan osallistaa turvallisesti työskentelyyn vain esimerkiksi eläimen tarkkailuun (ihmisen ja eläimen välillä fyysisiä esteitä etäisyyden säilyttämiseksi) perustuvalla metodilla (esim. villieläimet). 

Eläinavusteinen toiminta

Eläin-avusteinen toiminta (Animal-Assisted Activity, AAA) /
Koira-avusteinen toiminta Canine-Assisted Activity, CAA).
 

Eläinavusteisessa toiminnassa eläimen ohjaajan ei edellytetä työskentelevän kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla tai valmentajana.

Yleisin koira-avusteisen toiminnan muoto on yhdistysten järjestämät vierailut eri laitoksissa, esimerkiksi vanhainkodeissa. Vaikka eläimen ohjaaja ei työskentelisi kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla, hänen tulee olla kuitenkin perehdytetty koira-avusteiseen toimintaan sekä laitos- ja asiakaskäyntien tekemiseen yksilön ja ryhmän kanssa..

Eläinavusteisen toiminnan tavoitteena on lisätä interventioon osallistuvien hyvinvointia motivoivin, aktivoivin ja mielihyvää tuottavin keinoin. Yleensä toiminnalle asetetut tavoitteet eivät ole yksilöllisesti suunnattuja vaan tavoiteasetanta on yleisemmällä tasolla (osallistujien mielihyvä, positiivinen vuorovaikutus, ilo jne.)


Eläinavusteinen opetus

Eläinavusteinen opetus (tai eläinavusteinen pedagogiikka (Animal-Assisted Education, AAE - ja koirien kanssa työskennellessä Canine-Assisted Education, CAE) on tavoitteellinen ja suunniteltu interventio, jolla on kasvatuksellinen ja/tai koulutuksellinen tavoite ja pyrkimys parantaa osallistujan sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja. 

Kuka voi tarjota?
Eläinavusteista opetusta voivat tarjota opettajat, erityisopettajat ja muut kasvatusalan tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Koira-avusteisuus perusopetuksessa voi olla esimerkiksi koiran vierailu koululuokassa, tavoitteena lisätä oppilaiden ymmärrystä, kunnioitusta ja tietoa vastuullisesta eläinten kohtelusta.

Eläinavusteisuus erityisopetuksessa voi olla esimerkiksi koira-avusteinen lukuohjelma, jossa koira osallistetaan oppimisprosessiin. Osallistujan luetunymmärtämistä, lukunopeutta ym. voidaan mitata eri metodien kautta, joita kasvatusalan ammattilainen soveltaa interventioonsa.

Koiraa voi osallistaa eri tavoilla lasten opiskeluun, esimerkiksi matematiikan tunnilla koira voi pyörittää noppaa kuonollaan tai tassullaan ja oppilaat laskevat nopan osoittamien lukujen summan. Matematiikasta tulikin yhtäkkiä paljon hauskempaa :)

Koira koululuokassa voi myös läsnäolollaan rauhoittaa oppilaita. Usein erityisluokissa koiran läsnäololla on merkittävä vaikutus lasten rauhallisuuden lisääjänä.

Eläinavusteinen sosiaalityö

IAHAIO:n White Paper-dokumentissa ei erikseen mainita eläinavusteista sosiaalityötä, mutta haluan tuoda sen vielä erillisenä tässä esille.

Eläinavusteinen sosiaalityö (Animal-Assisted Social Work, AASW, koirien kanssa työskennellessä Canine-Assisted Social Work, CASW) on tavoitteellista ja suunnitelmallista interventiota, jolle asetetaan yksilölliset tavoitteet, edistymisen mittaaminen ja prosessi dokumentoidaan (kuten CAT:ssä ja CAE:ssä).

Eläinavusteinen sosiaalityö voidaan toteuttaa yksilön tai perheen kanssa, kotiympäristössä tai muualla.

Kuka voi tarjota?
Eläinavusteista sosiaalityötä voivat tehdä Valviran hyväksymät sosiaalihuollon ammattihenkilöt esim. sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit, lähihoitajat, kodinhoitajat sekä kehitysvammaistenhoitajat.

Esimerkiksi päihdekuntoutus- ja lastensuojelun aloilla tehdään koira-avusteista sosiaalityötä.


Eläinavusteinen terapia

Eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT / Koira-avusteinen terapia Canine-Assisted Therapy, CAT) on tavoitteellinen, suunniteltu ja jäsennelty terapeuttinen interventio, jonka tarjoaja on koulutukseltaan psykoterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti tai jalkaterapeutti. Terapeutti-nimike on Suomessa säädellysti käytetty nimike.

Intervention vaikutuksia ja asiakkaan edistymistä mitataan ja tulokset dokumentoidaan. Koira-avusteisen terapian tarjoaja on koulutettu ammattilainen (lisensioitu, alan loppututkinto tai vastaavan tasoinen koulutus), jolla on alan asiantuntijuus ja kokemus omalta alaltaan. Koira-avusteinen terapia keskittyy parantamaan asiakkaan fyysistä, kognitiivista ja/tai sosioemotionaalista toimintaa.

Terapiakoira osallistetaan asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessiin. Koira voi olla ammattilaisen oma tai hänellä voi olla erillinen työskentelyyn koulutettu ohjaaja ja koira työnsä apuna. Jos interventiossa on mukana erillinen eläimen ohjaaja, hänet tulee perehdyttää tarkasti kyseiseen terapiaprosessiin ja siinä toimimiseen ja varmistaa, että koiralle opetetaam tarvittavat taidot. Tässäkin työskentelymuodossa koira on kuitenkin yleensä ammattilaisen oma lemmikki.  Mitä useampi henkilö kouluttautuu koira-avusteiseen työskentelyyn, tulee mahdolliseksi myös hankkia em. terapiakoira-ohjaaja -tiimi omaan työhön ulkopuolisen tarjoamana. Kouluttautumalla työskentelyyn voi myös siis myydä osaamistaan eri ammattilaisten avuksi. Tällainen toiminta voisi olla esimerkiksi erilaiset vierailut kouluissa. Työskentelyn aiheena ja tavoitteena voisi olla esimerkiksi se, että osallistujat oppivat koirista ja eläimien kunnioittavasta kohtelusta ja hyvinvoinnista. Palveluna ostettava koira-avusteinen työ tulee suunnitella tarkkaan, ja sopia käytännöistä, esimerkiksi vaitiolovelvollisuudesta, ja usein se on moniammatillista yhteistyötä.

Terapiakoira-Akatemiassa sertifioitunut koirakko osaa huolehtia tarvittavista asioista ennen työskentelyn aloittamista: turvallisuus ja koiran hyvinvointi, hygieniarutiinit, sopimukset toimipaikan kanssa, riskien arviointi, kohderyhmän ja osallistujien yksilölliset erityispiirteet ja osallistujien soveltuvuuden arviointi, allergioiden ja zoonoosien ehkäisy, työskentelyn mahdolliset kontraindikaatiot, toimitilan sopivuus jne.

Koira-avusteinen terapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Koira-avusteisen terapian ominaisuuksiin kuuluu, että tapaamiset ovat ennakkoon sovittuja, terapiajakson pituus on määritetty, terapialla on selkeät tavoitteet ja asiakkaan edistymistä seurataan ja mitataan Ammattilainen myös dokumentoi hoitoprosessin, ja arvioi sitä aktiivisesti ja tekee muutoksia tarpeen mukaisesti. Koiran roolia, aktiviteetteja ja työskentelyyn osallistamisen hyötyä arvioidaan koko prosessin ajan ja tehdään tarvittaessa muutoksia.

Kuka voi tarjota?
Eläinavusteista terapiaa voivat tarjota Valviran hyväksymät ja/tai laillistamat psykoterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, puheterapeutit, ravitsemusterapeutit ja jalkaterapeutit. 

Eläinavusteinen valmennus

Eläinavusteinen Valmennus/Neuvonta (Animal-Assisted Coaching/Councelling, AAC - Canine-Assisted Coaching/Councelling, CAC) on tavoitteellinen, suunniteltu ja jäsennelty interventio, jonka ohjaa tai toteuttaa ammattilainen, jolla on koulutus tai vastaavantasoinen osaaminen kyseisestä valmennuksesta/neuvonnasta..

Intervention edistymää mitataan ja asiat sisällytetään valmentajan / neuvojan / asiantuntijan tekemään dokumentaatioon.

Eläinavusteisen valmennuksen ohjaa ja/tai toteuttaa virallisesti koulutettu (voimassaoleva lisenssi, tutkinto tai vastaava) ammattilainen, jolla on alansa asiantuntijuus.

Valmennuksessa keskitytään lisäämään valmennettavan/ osallistujan henkilökohtaista kasvua. Prosessissa pyritään myös parantamaan valmennettavan/osallistujan sosiaalisia taitoja ja/tai sosioemotionaalisia toimintoja.


Tämän työskentelymuodon sisällä voi olla life-coaching- ja hyvinvointi-tyyppiset valmennukset, terveysvalmennukset, erilaiset vertaistukiryhmät, keskusteluapu ja kriisineuvonta.

Valmentaja-tutkintojen ja erilaisten valmennusmuotojen lisääntyessä myös eläinavusteisuus niissä tulee yleistymään. Koira-avusteinen valmennus kehittyy yhdeksi uudeksi metodiksi ammattilaiselle.


Kouluttaudu ja sertifioidu koira-avusteisen työn ohjaajaksi Terapiakoira-Akatemiassa!

https://terapiakoira-akatemia.com