Tietoa ja termistöä eläinavusteisesta työstä ja koira-avusteisista interventioista (Canine-Assisted Interventions CAI)

Taustaa

Haluan alla olevien määritysten ja tietojen kanssa auttaa selkiyttämään eläinavusteisen työskentelyn sanastoa ja terminologiaa. Olen koonnut olennaisia käsitteitä ja pyrin kuvaamaan niitä myös käytännön esimerkein.

Noudattamalla yhtenäistä linjaa alan terminologiassa ja termien merkityksissä, edistämme eläinavusteisen työskentelyn tunnettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Suomessa ei vielä toistaiseksi ole alaa ohjaavaa kattojärjestöä, mutta alan kehittyessä ja kasvaessa eri toimijoiden yhteistyö tulee lisääntymään. 
Yhteistyö tulee edistämään mm. eläinavusteisen työskentelyn vaikuttavuuden tutkimuksia ja niiden tieteellistä pohjaa, eläinten hyvinvointia ja työskentelyn eettisiä näkökohtia.


Alan tulevaisuus

Eläinavusteinen työskentely on vielä nuorta toimintaa Suomessa, ja kehittyy hajanaisesti monessa paikassa. Alan toimijoiden olisi hyvä yhdistää voimansa, auttaa yhdessä alaa kehittymään oikeaan suuntaan, jossa työskennellään tarkoituksenmukaisesti, eettisesti ja turvallisesti kaikkien siihen osallistuvien ihmisten ja eläinten kannalta. Tarvitsemme Suomen eläinavusteiselle alalle kattojärjestön, joka ohjaa ja kehittää alan toimijoita, kouluttavia tahoja sekä eläinavusteista työtä tekeviä.

Käyttämäni ja kuvaamani terminologia ja määritykset ovat IAHAIO:n White Paper -dokumentista sekä kirjallisuudesta: Handbook on Animal-Assisted Therapy: Foundations and guidelines for animal-assisted interventions) Fine, A. (2015) sekä Animal-Assisted Interventions - Animals & Human Health Certificate-koulutusohjelman (University of Denver) materiaaleista.

Eläinavusteinen interventio (Animal-Assisted Intervention, lyhenne AAI) tarkoittaa eläinavusteista työskentelyä ja tämä käsite sisältää eläinavusteisen terapian, toiminnan, opetuksen, sosiaalityön ja valmennuksen.

Koira-avusteinen interventio (Canine-Assisted Intervention) tarkoittaa koira-avusteista työskentelyä.
Käsite ei sisällä opas-, avustaja-, tuki- tai kuulokoirien toimintaa.


Mitä on eläinavusteisuus ja eläinavusteinen työskentely?

"Eläinavusteisuus on tavoitteellista ja suunnitelmallista interventiota, jossa eläin tarkoituksenmukaisesti sisällytetään tai osallistetaan terveydenhuollon, kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaalihuollon palveluihin, tavoitteena saada aikaan terapeuttisia vaikutuksia ihmisissä."
(Fine, A. (2015) Handbook on Animal-Assisted Therapy: Foundations and guidelines for animal-assisted interventions)

HAI eli Human-Animal Interactions tarkoittaa ihmisten ja eläinten välistä vuorovaikutusta.


Terapiakoira ja terapiakoiranohjaaja

Terapiakoira (ja mahdollisesti tulevaisuudessa uutena "sosiaalinen työkoira"), on eri ihmisten kanssa työskentelyyn koulutettu koira. Terapiakoira työskentelee ohjaajansa/omistajansa työparina ja työskentelyä tehdään ohjaajan valitseman kohderyhmän kanssa. Koirasta, joka toimii esimerkiksi omistajansa apuna, ei käytetä termiä terapiakoira vaan ne ovat esimerkiksi avustajakoiria tai tukikoiria.

Koulutettu terapiakoiran soveltuvuus työskentelyyn on arvioitu kouluttavan tahon toimesta. Koiran tarvitsee olla iältään tarpeeksi kypsä, vähintään 1 vuoden ikäinen. Myös koiranohjaajan tulee olla perehtynyt työskentelyyn koiran kanssa ja tuntea kyseisen työskentelymuodon ominaisuudet ja erityispiirteet. Kun kouluttautuu koira-avusteiseen työskentelyyn niin koirakosta voidaan käyttää nimitystä terapiakoira-ohjaaja -tiimi. Nimitys kuvastaa hyvin ihmisen ja koiran yhteistyötä.


Terapiakoirakoulutukseen hakeutuvan koirakon soveltuvuusarviointi tehdään halutun kohderyhmän mukaisesti. Arviointi on hyvä tehdä aikuis-kohderyhmä kanssa, sekä vielä lasten kanssa jos koirakko haluaa työskennellä alle 13-vuotiaiden lasten parissa. 

Terapiakoira voi työskennellä missä tahansa eläinavusteisuuden muodossa: toiminnassa, terapiassa, opetuksessa, tai valmennuksessa (esim. vertaistukiryhmät, hyvinvointivalmentajat ym.)

Terapiakoira-termi sekoitetaan usein terapia-sanan takia koira-avusteiseen terapiaan (CAT), mutta terapiakoiralla tarkoitetaan myös mihin tahansa koira-avusteisen työskentelyn muotoon koulutettua koiraa. Terapia-sana viittaa koiran terapeuttisiin vaikutuksiin ihmisissä.

Mahdollinen uusi tuleva termi, sosiaalinen työkoira, kattaisi kaikki koira-avusteisten työskentelymuotojen alla toimivat koirat. 

Ihmiset luonnollisesti ajattelevat, että koiralla on jokin työtitteli, esimerkiksi koulukoira, lukukoira, kasvatuskoira jne. Koira ei tietystikään itse tiedä mistä työskentelymuodosta on kyse, vaan koira työskentelee juurikin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa interventioon osallistujan/osallistujien kanssa. Sama koira voi työskennellä useammassa kuin yhdessä koira-avusteisuuden työn muodossa.

Terapiaeläin on termi, jota voidaan käyttää eläimestä, joka on soveltuva ja  koulutettu eläinavusteiseen työskentelyyn ihmisten kanssa.

Terapiakoira (tai sosiaalinen työkoira) ei määritä työskentelyn muotoa, vaan koira-avusteista työskentelyä tekevän henkilön/ammattilaisen koulutus tai tutkinto sekä työskentelylle asetetut tavoitteet määrittävät muodon. Esimerkiksi luokanopettaja voi kouluttautua koira-avusteiseen opetukseen ja tarjota sitä työskentelymuotona kohderyhmänsä kanssa.

Selkeyttävänä esimerkkinä on omasta koira-avusteisesta työskentelystäni, kun tarjoan lapsiryhmälle koira-avusteista toimintaa agilityn muodossa. Kyse on koira-avusteisesta toiminnasta (CAA), koska minulla ei ole esim. liikunnanopettajan tai fysioterapeutin tutkintoa. Jos liikunnanopettaja järjestää kohderyhmälleen agilityharjoituksen, hän voisi toteuttaa sen joko koira-avusteisen opetuksen muodossa (asettaen yksilöllisiä, mitattavia, seurattavia ja dokumentoitavia kasvatuksellisia ja koulutuksellisia tavoitteita) tai koira-avusteisen toiminnan muodossa (asettamatta tarkempia yksilöllisiä tavoitteita, vaan yleisemmän tavoitteen muodossa kuten hyvän mielen, liikunnan ilon ja virkistymisen muodossa).

Toinen esimerkki on jos tarjoan Toton kanssa lapsille lukuhetkiä, eli lapsi saisi tulla lukemaan Totolle haluamaansa kirjaa sovittuun tapaamiseen, niin kyse on koira-avusteisesta toiminnasta. Jos taas kasvatusalan ammattilainen tarjoaisi samaa, se voitaisiin määrittää koira-avusteisen opetuksen muodoksi (edellyttäen yksilöllisten tavoitteiden asettamisen, mittausten, seurannan ja dokumentoinnin).

Työskentelymuodoista

Koulutettu terapiakoira (sosiaalinen työkoira) voi työskennellä missä tahansa työskentelymuodossa ja koiranohjaajan oma tutkinto/koulutus määrittää muodon.

Muotoon vaikuttaa myös tavoitteiden asettamisen tapa (yleinen vs. yksilöllinen). Huomaa, että eri työskentelymuotoihin voidaan tarvita erilaisia taitoja koiralta, eli ohjaajan on varmistuttava siitä, että koiralla on tarvittava koulutus ja taidot järjestettävään interventioon ja siinä tehtäviin aktiviteetteihin, jotta koira voi suoriutua työstään hyvin ja positiivisella mielellä. Myös terapiakoiran ohjaajan tulee olla tarpeeksi kokenut ammatissaan, jotta koiran osallistaminen onnistuu turvallisesti ja eettisesti.

Muut terapiaeläimet

Terapiaeläiminä voi olla koirien lisäksi hevosia, kissoja, alpakoita ja muita domestikoituneita eläimiä. Muita kuin domestikoituneita eläimiä voidaan osallistaa turvallisesti työskentelyyn vain esimerkiksi eläimen tarkkailuun (ihmisen ja eläimen välillä fyysisiä esteitä etäisyyden säilyttämiseksi) perustuvalla metodilla (esim. villieläimet). 

Eläinavusteinen toiminta

Eläin-avusteinen toiminta (Animal-Assisted Activity, AAA) /
Koira-avusteinen toiminta Canine-Assisted Activity, CAA).
 

Eläinavusteisessa toiminnassa eläimen ohjaajan ei edellytetä työskentelevän kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla.

Yleisin koira-avusteisen toiminnan muoto on yhdistysten järjestämät vierailut eri laitoksissa, esimerkiksi vanhainkodeissa. Vaikka eläimen ohjaaja ei työskentelisi kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla, hänen tulee olla kuitenkin perehdytetty koira-avusteiseen toimintaan sekä laitos- ja asiakaskäyntien tekemiseen yksilön ja ryhmän kanssa..

Eläinavusteisen toiminnan tavoitteena on lisätä interventioon osallistuvien hyvinvointia motivoivin, aktivoivin ja mielihyvää tuottavin keinoin. Yleensä toiminnalle asetetut tavoitteet eivät ole yksilöllisesti suunnattuja vaan tavoiteasetanta on yleisemmällä tasolla (osallistujien mielihyvä, positiivinen vuorovaikutus, ilo jne.)


Eläinavusteinen opetus

Eläinavusteinen opetus (tai eläinavusteinen pedagogiikka (Animal-Assisted Education, AAE - ja koirien kanssa työskennellessä Canine-Assisted Education, CAE) on tavoitteellinen ja suunniteltu interventio, jolla on kasvatuksellinen ja/tai koulutuksellinen tavoite ja pyrkimys parantaa osallistujan sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja. 

Kuka voi tarjota?
Eläinavusteista opetusta voivat tarjota opettajat, erityisopettajat ja muut kasvatusalan tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Koira-avusteisuus perusopetuksessa voi olla esimerkiksi koiran vierailu koululuokassa, tavoitteena lisätä oppilaiden ymmärrystä, kunnioitusta ja tietoa vastuullisesta eläinten kohtelusta.

Eläinavusteisuus erityisopetuksessa voi olla esimerkiksi koira-avusteinen lukuohjelma, jossa koira osallistetaan oppimisprosessiin. Osallistujan luetunymmärtämistä, lukunopeutta ym. voidaan mitata eri metodien kautta, joita kasvatusalan ammattilainen soveltaa interventioonsa.

Koiraa voi osallistaa eri tavoilla lasten opiskeluun, esimerkiksi matematiikan tunnilla koira voi pyörittää noppaa kuonollaan tai tassullaan ja oppilaat laskevat nopan osoittamien lukujen summan. Matematiikasta tulikin yhtäkkiä paljon hauskempaa :)

Koira koululuokassa voi myös läsnäolollaan rauhoittaa oppilaita.

Eläinavusteinen sosiaalityö

IAHAIO:n White Paper-dokumentissa ei erikseen mainita eläinavusteista sosiaalityötä, mutta haluan tuoda sen vielä erillisenä tässä esille.

Eläinavusteinen sosiaalityö (Animal-Assisted Social Work, AASW, koirien kanssa työskennellessä Canine-Assisted Social Work, CASW) on tavoitteellista ja suunnitelmallista interventiota, jolle asetetaan yksilölliset tavoitteet, edistymisen mittaaminen ja prosessi dokumentoidaan (kuten CAT:ssä ja CAE:ssä).

Eläinavusteinen sosiaalityö voidaan toteuttaa yksilön tai perheen kanssa.

Kuka voi tarjota?
Eläinavusteista sosiaalityötä voivat tehdä Valviran hyväksymät sosiaalihuollon ammattihenkilöt esim. sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit, lähihoitajat, kodinhoitajat sekä kehitysvammaistenhoitajat.

Esimerkiksi päihdekuntoutus- ja lastensuojelun aloilla tehdään koira-avusteista sosiaalityötä.


Eläinavusteinen terapia

Eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT / Koira-avusteinen terapia Canine-Assisted Therapy, CAT) on tavoitteellinen, suunniteltu ja jäsennelty terapeuttinen interventio, jonka tarjoaja on koulutukseltaan psykoterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti tai jalkaterapeutti.

Intervention vaikutuksia ja asiakkaan edistymistä mitataan ja tulokset dokumentoidaan. Koira-avusteisen terapian tarjoaja on koulutettu ammattilainen (lisensioitu, alan loppututkinto tai vastaavan tasoinen koulutus), jolla on alan asiantuntijuus ja kokemus omalta alaltaan. Koira-avusteinen terapia keskittyy parantamaan asiakkaan fyysistä, kognitiivista ja/tai sosioemotionaalista toimintaa.

Terapiakoira osallistetaan asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessiin. Koira voi olla ammattilaisen oma tai hänellä voi olla erillinen ohjaaja ja koira työnsä apuna. Jos interventiossa on mukana erillinen eläimen ohjaaja, hänet tulee perehdyttää tarkasti kyseiseen terapiaprosessiin ja siinä toimimiseen. Tässäkin työskentelymuodossa koira on yleensä ammattilaisen oma.

Koira-avusteinen terapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Koira-avusteisen terapian ominaisuuksiin kuuluu, että tapaamiset ovat ennakkoon sovittuja, terapiajakson pituus on määritetty, terapialla on selkeät tavoitteet ja asiakkaan edistymistä seurataan ja mitataan Ammattilainen myös dokumentoi hoitoprosessin, ja arvioi sitä aktiivisesti ja tekee muutoksia tarpeen mukaisesti.

Kuka voi tarjota?
Eläinavusteista terapiaa voivat tarjota Valviran hyväksymät ja/tai laillistamat psykoterapeutit, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, puheterapeutit, ravitsemusterapeutit tai jalkaterapeutit. 

Eläinavusteinen valmennus

Eläinavusteinen Valmennus/Neuvonta (Animal-Assisted Coaching/Councelling, AAC - Canine-Assisted Coaching/Councelling, CAC) on tavoitteellinen, suunniteltu ja jäsennelty interventio, jonka ohjaa tai toteuttaa ammattilainen, jolla on koulutus tai vastaavantasoinen osaaminen kyseisestä valmennuksesta/neuvonnasta..

Intervention edistymää mitataan ja asiat sisällytetään valmentajan / neuvojan / asiantuntijan tekemään dokumentaatioon.

Eläinavusteisen valmennuksen ohjaa ja/tai toteuttaa virallisesti koulutettu (voimassaoleva lisenssi, tutkinto tai vastaava) ammattilainen, jolla on alansa asiantuntijuus.

Valmennuksessa keskitytään lisäämään valmennettavan/ osallistujan henkilökohtaista kasvua. Prosessissa pyritään myös parantamaan valmennettavan/osallistujan sosiaalisia taitoja ja/tai sosioemotionaalisia toimintoja.


Tämän työskentelymuodon sisällä voi olla life-coach- ja hyvinvointi-tyyppiset valmennukset, terveysvalmennukset, erilaiset vertaistukiryhmät, keskusteluapu ja kriisineuvonta.

Valmentaja-tutkintojen ja erilaisten valmennusmuotojen lisääntyessä myös eläinavusteisuus niissä saattaa muodostua osallistujille hyödylliseksi osaksi.