Tietoa eläinavusteisesta työskentelystä

Taustaa

Haluan alla olevien määritysten ja tietojen kanssa auttaa selkiyttämään eläinavusteisen työskentelyn sanastoa ja terminologiaa. Olen koonnut olennaisia käsitteitä ja pyrin kuvaamaan niitä myös käytännön esimerkein.

Noudattamalla yhtenäistä linjaa alan terminologiassa ja termien merkityksissä, edistämme eläinavusteisen työskentelyn tunnettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Suomessa ei vielä toistaiseksi ole alaa ohjaavaa kattojärjestöä, mutta alan kehittyessä ja kasvaessa eri toimijoiden yhteistyö tulee lisääntymään. 
Yhteistyö tulee edistämään mm. eläinavusteisen työskentelyn vaikuttavuuden tutkimuksia ja niiden tieteellistä pohjaa.


Alan tulevaisuus

Eläinavusteinen työskentely on vielä nuorta toimintaa Suomessa, ja kehittyy hajanaisesti monessa paikassa. Alan toimijoiden olisi hyvä yhdistää voimansa, auttaa yhdessä alaa kehittymään oikeaan suuntaan, jossa työskennellään tarkoituksenmukaisesti, eettisesti ja turvallisesti kaikkien siihen osallistuvien ihmisten ja eläinten kannalta. Tarvitsemme Suomen eläinavusteiselle alalle kattojärjestön, joka ohjaa ja kehittää alan toimijoita, kouluttavia tahoja sekä eläinavusteista työtä tekeviä.

Terminologia ja määritykset ovat IAHAIO:n White Paper -dokumentista sekä kirjallisuudesta: Handbook on Animal-Assisted Therapy: Foundations and guidelines for animal-assisted interventions) Fine, A. (2015) sekä Animal-Assisted Interventions - Animals & Human Health -koulutusohjelman (University of Denver) materiaaleista.

Eläinavusteinen interventio (Animal-Assisted Intervention, lyhenne AAI) tarkoittaa eläinavusteista työskentelyä ja tämä käsite sisältää eläinavusteisen terapian, toiminnan, opetuksen, sosiaalityön ja valmennuksen.
Käsite ei sisällä opas-, avustaja-, tuki- tai kuulokoirien toimintaa.


Mitä on eläinavusteisuus ja eläinavusteinen työskentely?

"Eläinavusteisuus on tavoitteellista ja suunnitelmallista interventiota, jossa eläin tarkoituksenmukaisesti sisällytetään tai osallistetaan terveydenhuollon, kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaalihuollon palveluihin, tavoitteena saada aikaan terapeuttisia vaikutuksia ihmisissä."
(Fine, A. (2015) Handbook on Animal-Assisted Therapy: Foundations and guidelines for animal-assisted interventions)

HAI eli Human-Animal Interactions tarkoittaa ihmisten ja eläinten välistä vuorovaikutusta.


Terapiakoira

Terapiakoira (ja mahdollisesti tulevaisuudessa sosiaalinen työkoira), on eri ihmisten kanssa työskentelyyn koulutettu koira, jonka soveltuvuus siihen on arvioitu ja koira on iältään tarpeeksi kypsä, vähintään 1 vuoden ikäinen, Myös koiranohjaajan tulee olla perehtynyt työskentelyyn koiran kanssa ja tuntea kyseisen työskentelymuodon ominaisuudet ja erityispiirteet.

Soveltuvuusarviointi voidaan tehdä halutun kohderyhmän mukaisesti, yleensä rajattu kahteen kohderyhmään: aikuisten ja/tai lapset.

Terapiakoira voi työskennellä missä tahansa eläinavusteisuuden muodossa: toiminnassa, sosiaalityössä, terapiassa, opetuksessa tai valmennuksessa (esim. vertaistukiryhmät, hyvinvointivalmentajat ym.)

Terapiakoira-termi sekoitetaan usein terapia-sanan takia koira-avusteiseen terapiaan (CAT), mutta terapiakoiralla tarkoitetaan myös mihin tahansa koira-avusteisen työskentelyn muotoon koulutettua koiraa.

Mahdollinen uusi tuleva termi, sosiaalinen työkoira, kattaisi kaikki koira-avusteisten työskentelymuotojen alla toimivat koirat. 

Ihmiset luonnollisesti ajattelevat, että koiralla on jokin työtitteli, esimerkiksi koulukoira, lukukoira, kasvatuskoira jne. Koira ei tietystikään itse tiedä mistä työskentelymuodosta on kyse, vaan koira työskentelee juurikin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa interventioon osallistujan/osallistujien kanssa. Sama koira voi työskennellä useammassa kuin yhdessä koira-avusteisuuden työn muodossa.

Terapiaeläin on termi, jota voidaan käyttää eläimestä, joka on soveltuva ja  koulutettu eläinavusteiseen työskentelyyn ihmisten kanssa.

Terapiakoira (tai sosiaalinen työkoira) ei määritä työskentelyn muotoa, vaan koira-avusteista työskentelyä tekevän henkilön/ammattilaisen koulutus tai tutkinto sekä työskentelylle asetetut tavoitteet määrittävät muodon. Esimerkiksi luokanopettaja voi kouluttautua koira-avusteiseen opetukseen ja tarjota sitä työskentelymuotona kohderyhmänsä kanssa.

Hyvä selkeyttävä esimerkki on omasta koira-avusteisesta työskentelystäni, kun tarjoan lapsiryhmälle koira-avusteista toimintaa agilityn muodossa. Kyse on koira-avusteisesta toiminnasta (CAA), koska minulla ei ole esim. liikunnanopettajan tai fysioterapeutin tutkintoa. Jos liikunnanopettaja järjestää kohderyhmälleen agilityharjoituksen, hän voisi toteuttaa sen joko koira-avusteisen opetuksen muodossa (asettaen yksilöllisiä, mitattavia, seurattavia ja dokumentoitavia kasvatuksellisia ja koulutuksellisia tavoitteita) tai koira-avusteisen toiminnan muodossa (asettamatta yksilöllisiä tavoitteita, vaan yleisemmän tavoitteen muodossa kuten hyvän mielen, liikunnan ilon ja virkistymisen muodossa).

Toinen esimerkki on jos tarjoan Toton kanssa lapsille lukuhetkiä, eli lapsi saisi tulla lukemaan Totolle haluamaansa kirjaa sovittuun tapaamiseen, niin kyse on koira-avusteisesta toiminnasta. Jos taas kasvatusalan ammattilainen tarjoaisi samaa, se voitaisiin määrittää koira-avusteisen opetuksen muodoksi (edellyttäen yksilöllisten tavoitteiden asettamisen, mittausten, seurannan ja dokumentoinnin).

Työskentelymuodoista

Koulutettu terapiakoira (sosiaalinen työkoira) voi työskennellä missä tahansa työskentelymuodossa ja koiranohjaajan oma tutkinto/koulutus määrittää muodon.

Muotoon vaikuttaa myös tavoitteiden asettamisen tapa (yleinen vs. yksilöllinen). Huomaa, että eri työskentelymuotoihin voidaan tarvita erilaisia taitoja koiralta, eli ohjaajan on varmistuttava siitä, että koiralla on tarvittava koulutus ja taidot järjestettävään interventioon ja siinä tehtäviin aktiviteetteihin, jotta koira voi suoriutua työstään hyvin ja positiivisella mielellä..

Muut terapiaeläimet

Terapiaeläiminä voi olla koirien lisäksi hevosia, kissoja, alpakoita ja muita domestikoituneita eläimiä. Muita kuin domestikoituneita eläimiä voidaan osallistaa turvallisesti työskentelyyn vain esimerkiksi eläimen tarkkailuun (ihmisen ja eläimen välillä fyysisiä esteitä etäisyyden säilyttämiseksi) perustuvalla metodilla (esim. villieläimet).

Eläinavusteinen toiminta

Eläin-avusteinen toiminta (Animal-Assisted Activity, AAA). Koirien kanssa työskennellessä käytetään termiä Canine-Assisted Activity (CAA

Eläinavusteisessa toiminnassa eläimen ohjaajan ei tarvitse työskennellä kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla.

Yleisin eläinavusteisen toiminnan muoto on yhdistysten järjestämät vierailut eri laitoksissa, esimerkiksi vanhainkodeissa. Vaikka eläimen ohjaaja ei työskentelisi kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla, hänen tulee olla kuitenkin perehdytetty eläinavusteiseen toimintaan sekä laitos- ja asiakaskäyntien tekemiseen yksilön ja ryhmän kanssa..

Eläinavusteisen toiminnan tavoitteena on lisätä interventioon osallistuvien hyvinvointia motivoivin, aktivoivien tai mielihyvää tuottavin keinoin. Yleensä toiminnalle asetetut tavoitteet eivät ole yksilöllisesti suunnattuja vaan tavoiteasetanta on yleisemmällä tasolla (osallistujien mielihyvä, positiivinen vuorovaikutus, ilo jne.)


Eläinavusteinen opetus

Eläinavusteinen opetus (tai eläinavusteinen pedagogiikka (Animal-Assisted Education, AAE - ja koirien kanssa työskennellessä Canine-Assisted Education, CAE) on tavoitteellinen ja suunniteltu interventio, jolla on kasvatuksellinen ja/tai koulutuksellinen tavoite ja pyrkimys parantaa osallistujan sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja. 

Kuka voi tarjota?
Eläinavusteista opetusta voivat tarjota opettajat, erityisopettajat ja muut kasvatusalan tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Eläinavusteisuus perusopetuksessa voi olla esimerkiksi koiran vierailu koululuokassa, tavoitteena lisätä oppilaiden ymmärrystä, kunnioitusta ja tietoa vastuullisesta eläinten kohtelusta.

Eläinavusteisuus erityisopetuksessa voi olla esimerkiksi koira-avusteinen lukuohjelma, jossa koira osallistetaan oppimisprosessiin. Osallistujan luetunymmärtämistä, lukunopeutta ym. voidaan mitata eri metodien kautta, joita kasvatusalan ammattilainen soveltaa interventioonsa.

Koiraa voi osallistaa eri tavoilla lasten opiskeluun, esimerkiksi matematiikan tunnilla koira voi pyörittää noppaa kuonollaan tai tassullaan ja oppilaat laskevat nopan osoittamien lukujen summan. Matematiikasta tulikin yhtäkkiä paljon hauskempaa :)

Koira koululuokassa voi myös läsnäolollaan rauhoittaa oppilaita.

Eläinavusteinen sosiaalityö

Eläinavusteinen sosiaalityö (Animal-Assisted Social Work, AASW, koirien kanssa työskennellessä Canine-Assisted Social Work, CASW) on tavoitteellista ja suunnitelmallista interventiota, jolle asetetaan yksilölliset tavoitteet, edistymisen mittaaminen ja prosessi dokumentoidaan (kuten AAT:ssä ja AAE:ssä).

Eläinavusteinen sosiaalityö voidaan toteuttaa yksilön tai perheen kanssa.

Kuka voi tarjota?
Eläinavusteista sosiaalityötä voivat tehdä Valviran hyväksymät sosiaalihuollon ammattihenkilöt esim. sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit, lähihoitajat, kodinhoitajat sekä kehitysvammaistenhoitajat.

Esimerkiksi päihdekuntoutujien ja lastensuojelun kanssa tehdään koira-avusteista sosiaalityötä.


Eläinavusteinen terapia

Eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT / Canine-Assisted Therapy, CAT) on tavoitteellinen, suunniteltu ja jäsennelty terapeuttinen interventio, jonka tarjoaja on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen.  

Intervention vaikutuksia ja asiakkaan edistymistä mitataan ja tulokset dokumentoidaan. AAT:n tarjoaja on koulutettu ammattilainen (lisensioitu, alan loppututkinto tai vastaavan tasoinen koulutus), jolla on alan asiantuntijuus ja kokemus omalta alaltaan. AAT keskittyy parantamaan asiakkaan fyysistä, kognitiivista ja/tai sosioemotionaalista toimintaa.

Terapiakoira/sosiaalinen työkoira osallistuu asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessiin. Eläin voi olla ammattilaisen oma tai hänellä voi olla erillinen ohjaaja ja eläin työnsä apuna. Jos interventiossa on mukana erillinen eläimen ohjaaja, hänet tulee perehdyttää tarkasti kyseiseen terapiaprosessiin ja siinä toimimiseen. Suomessa eläin on yleensä ammattilaisen oma.

Eläinavusteinen terapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Eläinavusteisen terapian ominaisuuksiin kuuluu, että tapaamiset ovat ennakkoon sovittuja, terapiajakson pituus on määritetty, terapialla on selkeät tavoitteet ja asiakkaan edistymistä seurataan ja mitataan Ammattilainen myös dokumentoi hoitoprosessin, ja arvioi sitä aktiivisesti ja tekee muutoksia tarpeen mukaisesti.

Kuka voi tarjota?
Eläinavusteista terapiaa voivat tarjota Valviran hyväksymä psykoterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, puheterapeutti tai jalkaterapeutti.

Eläinavusteinen valmennus

Eläinavusteinen Valmennus/Neuvonta (Animal-Assisted Coaching/Councelling, AAC - Canine-Assisted Coaching/Councelling, CAC) on tavoitteellinen, suunniteltu ja jäsennelty interventio, jonka ohjaa tai toteuttaa ammattilainen, jolla on koulutus tai vastaavantasoinen osaaminen kyseisestä valmennuksesta/neuvonnasta..

Intervention edistymää mitataan ja asiat sisällytetään valmentajan / neuvojan / asiantuntijan tekemään dokumentaatioon.

Eläinavusteisen valmennuksen ohjaa ja/tai toteuttaa virallisesti koulutettu (voimassaoleva lisenssi, tutkinto tai vastaava) ammattilainen, jolla on alansa asiantuntijuus.

Valmennuksessa keskitytään lisäämään valmennettavan/ osallistujan henkilökohtaista kasvua. Prosessissa pyritään myös parantamaan valmennettavan/osallistujan sosiaalisia taitoja ja/tai sosio-emotionaalisia toimintoja.

Suomessa eläinavusteista valmennusta on vielä vähän.

Tämän työskentelymuodon sisällä voi olla life-coach -tyyppiset valmennukset, terveysvalmennukset, erilaiset vertaistukiryhmät ja kriisineuvonta.

Valmentaja-tutkintojen ja erilaisten valmennusmuotojen lisääntyessä myös eläinavusteisuus niissä saattaa muodostua osallistujille hyödylliseksi osaksi.