Rekisteri- ja tietosuojaseloste 


Tämä on Keteliinin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.9.2020. Viimeisin muutos 11.9.2020

1. Rekisterinpitäjä
Keteliini (2558069-7)
Puhelin 0466172013 / sähköposti info@keteliini.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Virpi Vesanen, info@keteliini.fi, puhelin 0466172013

3. Rekisterin nimi
Keteliini.fi:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tilauksen teon yhteydessä syntynyt asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakkaiden tilausten käsittely ja niiden toimitus, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Markkinointia suoritetaan vain asiakkaille, jotka ovat suostumuksensa siihen antanut.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yrityksen/organisaation nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot (esimerkiksi koiran rotu ja nimi), mahdollinen rekisteröitymisaika, ja tilausten ajankohdat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tilauksen teon yhteydessä Keteliini.fi- verkkokaupan kautta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median viestipalvelujen kautta, mahdollisista sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Asiakasrekisteri on tarkoitettu ainoastaan sisäiseen käyttöön eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan julkaista vain siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä eikä luovuteta milloinkaan EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan aina huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti salasanoin. Internet-palvelimilla säilytettävien rekisteritietojen osalta, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennetut tiedot sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittiset tiedot, käsitellään täysin luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu joko Keteliinin työntekijänä tai alihankkijana. Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä)
  • Posti (tilausten toimittaja)
  • Google Analytics (sivujen analytiikka)

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja- asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. 

11. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Asiakasrekisterissä olevat henkilötiedot poistetaan, kun tiettyyn asiakassuhteeseen tai palveluun liittyvä kanne- ja reklamaatioaika on kulunut loppuun. Tämä aika on tyypillisesti kymmenen (10) vuotta. Asiakastiliin sisältyvät henkilötiedot säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin asiakastili on voimassa. Markkinointitarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytämme toistaiseksi.


Rekisteri- ja tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli Keteliini muuttaa tätä tietosuojaselostetta, muutokset tulevat näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, Keteliini informoi näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuilleen asiasta ilmoituksen.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 11.9.2020.