Mitä on eläinavusteisuus ja eläinavusteinen työskentely?

Alla on kuvattu eri eläinavusteisten interventioiden tyyppejä ja niiden ominaisuuksia.

“Goal-oriented and structured intervention that intentionally includes or incorporates animals in health, education, and human services (e.g. social work) for the purpose of therapeutic gain in humans.” (Fine, A. (2015) Handbook on Animal–Assisted Therapy: Foundations and  guidelines for animal-assisted interventions)

Suomeksi:  "Eläinavusteisuus on tavoitteellista ja suunnitelmallista interventiota, jossa eläin tarkoituksellisesti sisällytetään tai osallistetaan terveydenhuollon, kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaalihuollon palveluihin tavoitteena saada aikaan terapeuttisia vaikutuksia ihmisissä."

Eläinavusteinen interventio (Animal-Assisted Intervention, AAI)

Eläinavusteinen interventio (AAI) tarkoittaa eläinavusteista työskentelyä ja tämä käsite sisältää eläinavusteisen terapian, toiminnan ja opetuksen. Käsite ei sisällä opas- ja avustajakoirien toimintaa.

Eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT)

Eläinavusteinen terapia (Animal-Assisted Therapy, AAT) on tavoitteellinen, suunniteltu ja jäsennelty terapeuttinen interventio, jonka tarjoaja on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen. Intervention vaikutuksia ja asiakkaan edistymistä mitataan ja tulokset dokumentoidaan. AAT:n tarjoaja on koulutettu ammattilainen (lisensioitu, alan loppututkinto tai vastaavan tasoinen koulutus), jolla on alan asiantuntijuus ja kokemus omalta alaltaan. AAT keskittyy parantamaan asiakkaan fyysistä, kognitiivista ja/tai sosioemotionaalista toimintaa.

Terapiaeläin osallistuu asiakkaan hoito- ja kuntoutusprosessiin. Eläin voi olla ammattilaisen oma tai hänellä voi olla erillinen ohjaaja ja eläin työnsä apuna. Jos interventiossa on mukana erillinen ohjaaja ja hänen terapiaeläimensä, tulee hänet perehdyttää tarkasti kyseiseen terapiaprosessiin ja siinä toimimiseen. Suomessa eläin on yleensä ammattilaisen oma.

Eläinavusteinen terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Eläinavusteisen terapian ominaisuuksiin kuuluu, että käynnit ovat ennakkoon sovittuja, terapiajakson pituus on suunniteltu, terapialla on selkeät tavoitteet ja asiakkaan edistymistä seurataan ja mitataan sekä prosessi dokumentoidaan.

Kuka voi tarjota?
Eläinavusteista terapiaa voivat tarjota Valviran hyväksymä psykoterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, tai puheterapeutti.

Eläinavusteinen opetus (Animal-Assisted Education, AAE)

Eläinavusteinen opetus (tai eläinavusteinen erityisopetus) on tavoitteellinen ja suunniteltu interventio, jolla on kasvatuksellinen ja/tai koulutuksellinen tavoite ja pyrkimys parantaa asiakkaan sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja. 

Kuka voi tarjota?
Eläinavusteista opetusta voivat tarjota opettajat, erityisopettajat ja muut kasvatusalan tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Eläinavusteisuus perusopetuksessa voi olla esimerkiksi eläimen vierailu koululuokassa, tavoitteena lisätä oppilaiden ymmärrystä ja tietoa vastuullisesta eläinten kohtelusta. Eläinavusteisuus erityisopetuksessa voi olla esimerkiksi koira-avusteinen lukuohjelma, jossa koira osallistuu oppimisprosessiin.

Eläinavusteinen sosiaalityö (Animal-Assisted Social Work, AASW)

Eläinavusteinen sosiaalityö on tavoitteellista ja suunnistelmallista interventiota, jolle asetetaan tavoitteet, edistymisen mittaaminen ja prosessi dokumentoidaan (kuten AAT:ssä ja AAE:ssä).  Eläinavusteinen sosiaalityö voidaan toteuttaa yksilön tai perheen kanssa.

Kuka voi tehdä?
Eläinavusteista sosiaalityötä voivat tehdä Valviran hyväksymät sosiaalihuollon ammattihenkilöt: sosiaalityöntekijät, sosionomit, geronomit, lähihoitajat, kodinhoitajat sekä kehitysvammaistenhoitajat.

Eläinavusteinen toiminta (Animal-Assisted Activity, AAA)

Eläinavusteisessa toiminnassa eläimen ohjaajan ei tarvitse työskennellä sosiaali- ja terveysalalla. Yleisin vapaaehtoisen eläinavusteisen toiminnan muoto on yhdistysten järjestämät vierailut eri laitoksissa, esimerkiksi vanhainkodeissa. Vaikka toiminta on vapaaehtoista, ohjaajan tulee olla kuitenkin perehdytetty eläinavusteiseen toimintaan sekä laitos- ja asiakaskäyntien tekemiseen. Tavoitteena on lisätä ihmisen hyvinvointia motivoivin, kasvatuksellisin tai mielihyvää tuottavin keinoin. Yleensä toiminnalle asetetut tavoitteet eivät ole yksilöllisesti suunnattuja.  Suomessa eläinavusteista toimintaa on mm. Suomen Karva-Kaverit ry:llä (myös muut eläimet kuin koirat voivat osallistua) sekä Kennelliiton Kaverikoirilla.

  

 Lähteet, mukailtu:
 - Jegatheesan, B. (2014) The IAHAIO Definitions for Animal-Assisted Intervention and  Guidelines for Wellness of Animals Involved. 

 - Fine, A. (2015) Handbook on Animal–Assisted Therapy: Foundations and  guidelines for animal-assisted interventions. 4th ed. Appendix A.
 - Delta Society,(1996). Standards of Practice: For animal-assisted activities and animal-assisted therapy
 - http://www.aai-int.org/aai/animal-assisted-intervention

Ajankohtaista

 • ZOOBIO.FI

 • Keteliini ja Suomen Terapiakoirakoulu ovat aloittaneet yhteistyön tammikuussa 2019. Suomen Terapiakoirakoulu on osa Nordic Schools for Therapy Dogs:ia. Koulutuksista saat lisätietoja tästä linkistä

 • Keteliini ja Annan Eläinlääkäriserviisi aloittivat yhteistyön alkutalvella 2016. Lisätietoa Annan Eläinlääkäriserviisistä löydät Eläinlääkäriserviisin sivuilta

 • Valmistuin Denverin yliopistosta marraskuussa 2017, koulutusohjelmasta "Animals & Human Health Certificate Program" : Animal-Assisted Therapy, Activities and Learning.
  (Graduate School of Social Work, Institution for Human-Animal Connection).

  Keskeisinä aiheina olivat mm. ihmisen ja eläimen välisen vuorovaikutussuhteen muodostuminen ja sen vaikutukset ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen, eri metodien soveltaminen asiakasarviointiin perustuen, intervention suunnittelu, toteutus ja seuranta, terapiaeläimen valinta ja soveltuvuus, sekä eläimiin liittyvät eettiset näkökohdat. Pyrin koulutuksellani viemään Suomessa eteenpäin eri alojen ammattilaisten mahdollisuuksia ja osaamista eläinavusteiseen terapiaan, toimintaan ja opetukseen. Minulle tärkeä asia on eläinten hyvinvointi, ja kaikkien osapuolten (ammattilainen, asiakas, eläin) hyötyminen työskentelystä.

 • Terapiakoirakoulutuksessa olevan Jekun kuulumisia voi seurata Keteliinin Facebook-sivulla.

 • KoiraX.com -nettipalvelussa voit mm. pitää treenipäiväkirjaa, kirjata koirasi terveystietoja kuten rokotuksia, loishäätöjä ja muita lääkityksiä, tallentaa kuvia, halutessasi voit myös jakaa päiväkirjamerkintöjäsi Facebookiin. Keteliinin asiakkaat saavat kouluttajan kirjalliset ohjeet ja suunnitelmat KoiraX.com-palvelun kautta.

  KoiraX.com:ista löytyy koirankasvattajille oma osio, jossa he voivat ylläpitää kasvatustyöhönsä liittyvät tiedot yhdessä paikassa, kirjata ja seurata pentueiden kehitystä ym. (esim. painonkehityksen graafi).

 • Artikkeli terapiakoirakoulutuksesta, linkki yllä (Sheltit 2/2016)

 • Lue Asko Tanhuanpään kirjoitus terapiakoiran koulutuksesta, linkki yllä (16.3.2016, ls24.fi/raumalainen)

 • Artikkeli Canis-lehdessä (2/2014) koira-avusteisesta toimintaterapiasta (Wikberg)

Paras Ystävä


Aito ja rehellinen kuuntelija,
joka ei keskeytä
eikä arvostele,
ja noudattaa ehdotonta salassapitoa -

Koira.

Yhteystiedot

Terapiakoirakoulutus Keteliini Virpi VesanenRaumainfo@keteliini.fi
+358 46 617 2013 FI48 5630 0020 3316 06